logo

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (online) behandelsessies, cursussen, trainingen en workshops.

1. Aansprakelijkheid

Een behandelsessie of deelname aan een cursus/training/workshop/speciale avonden/ochtenden kan nooit een behandeling van een reguliere arts vervangen. De praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

2. Gezondheid

Wanneer je onder behandeling bent bij een arts, dien je zelf jouw behandelend arts/specialist op de hoogte te brengen van deelname aan een behandelsessie bij Reikipraktijk Oud-Beijerland. Het is aan te raden pas na overleg met de behandelend arts/specialist een afspraak te maken. In het kader van een behandeling wordt geen medische diagnose gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast. Raadpleeg altijd een arts bij langdurige (pijn)klachten.

3. Geheimhouding

Reikpraktijk Oud-Beijerland hanteert een geheimhoudingscode en zal niet zonder jouw toestemming informatie doorgeven aan derden (ook geen emailadres of telefoonnummer).

4. Betaling

Alle behandelsessies, cursus- of workshopgelden dienen contant, middels betaalverzoek of via een bankoverschrijving afgerekend te worden. Bij betalingsachterstand is de praktijk gerechtigd verdere behandeling of deelname op te schorten totdat de cliënt aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5. Afspraak maken/annuleren

Alle behandelsessies gaan op afspraak. Afspraken kunnen worden gemaakt via de website, per email, telefoon of via het contactformulier op de website. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch en/of via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de praktijk gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

6. Deelname aan cursus/workshop/speciale avonden/ochtenden annuleren

Het annuleren van een deelname dient uiterlijk 48 uur voor aanvang van het evenement te worden gedaan. De annulering dient telefonisch en/of via email gedaan te worden. Bij het halverwege annuleren van deelname aan een cursus van meerdere dagdelen wordt geen cursusgeld gerestitutioneerd en/of verrekend.

7. Klachtenregeling

Wanneer je klachten hebt over Reikipraktijk Oud-Beijerland kun je jouw klacht per mail indienen bij Yvonne van Putten. Kom je er samen niet uit, dan is Reikipraktijk Oud-Beijerland volgens de wet WKKGZ aangesloten bij GAT Geschillen. Hier kun je jouw klacht neerleggen bij een onafhankelijke geschillencommissie. Je vind GAT Geschillen via deze link.

8. Beroepscode

Reikipraktijk Oud-Beijerland is volgens de wet WKKGZ aangesloten bij GAT Geschillen. Zij hebben een beroepscode opgesteld waaraan aangesloten therapeuten dienen te voldoen. De beroepscode vind je via deze link.

Privacyverklaring

Reikipraktijk Oud-Beijerland, gevestigd aan het Karrespoor 14, 3262 CT in Oud-Beijerland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoongegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Reikipraktijk Oud-Beijerland neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij jou uit welke gegevens worden verzameld en met welk doel.

Contactgegevens:

Reikipraktijk Oud-Beijerland
Karrespoor 14
3262 CT Oud-Beijerland
06 21 82 81 37

Yvonne van Putten is de Functionaris Gegevensbescherming van Reikipraktijk Oud-Beijerland. Zij is bereikbaar via @ info@reikipraktijkoud-beijerland.nl

Persoonsgegevens die zij verwerkt

Reikipraktijk Oud-Beijerland verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoongegevens die zij verwerkt:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Mailadres
 • Geboortedatum

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden jouw gegevens verwerkt

 • Het inplannen van een afspraak in de agenda van Reikipraktijk Oud-Beijerland, met behulp van SuperSaas.nl
 • Het inplannen van jouw deelname aan een Reiki-evenement, met behulp van SuperSaas.nl
 • Jou te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Voor het verzenden van de nieuwsbrief, met behulp van MailChimp
 • Voor het opstellen van een factuur
 • Voor het opstellen van een certificaat als bewijs van deelname aan een cursus

Geautomatiseerde besluitvorming

Reikipraktijk Oud-Beijerland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard

Reikipraktijk Oud-Beijerland bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Reikipraktijk Oud-Beijerland verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Reikipraktijk Oud-Beijerland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Reikipraktijk Oud-Beijerland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Reikipraktijk Oud-Beijerland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om jouw verzamelde persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@reikipraktijkoud-beijerland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, stuur je een kopie van je identiteitsbewijs mee met het verzoek. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Binnen vier weken ontvang je een reactie op jouw verzoek.

Reikipraktijk Oud-Beijerland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe zijn jouw persoonsgegevens beveiligd

Reikipraktijk Oud-Beijerland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@reikipraktijkoud-beijerland.nl. Reikipraktijk Oud-Beijerland heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
klik hier voor direct contactDirect contact via Whatsapp? Gebruik de button.

***Een bezoek aan Reikipraktijk Oud-Beijerland kan nooit een behandeling aan een reguliere arts vervangen.***

© 2011 - 2022 Reikipraktijk Oud-Beijerland algemene voorwaarden en privacy Gat geschillencommissie GAT